Databeskyttelse

Hos Skolevisioner er persondata i trygge hænder.Vi gør alt, hvad vi kan for at sikre fortrolighed, tilgængelighed og integritet for de personoplysninger, vi kommer i besiddelse af – både som dataansvarlig og databehandler. Behandling af personhenførbare oplysninger hos Skolevisioner ApS sker i overensstemmelse med gældende regler på databeskyttelsesområdet.

Vi tager vores ansvar for at beskytte personoplysningerne mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse, særdeles alvorligt. De risici, som Skolevisioner’s databehandling kan indebære, vurderes og dokumenteres løbende. Herudfra gennemfører vi passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til at begrænse disse risici.

Vi indtænker databeskyttelse i designet af vore værktøjer/onlinetjenester og vi sikkerhedstester i forbindelse med ny- og videreudvikling.

 

Revisionserklæring

Skolevisioner får årlig foretaget ekstern revision af sikkerhedsniveauet, både teknisk og organisatorisk. Sikkerhedsrevisionen munder ud i en revisionserklæring iht. gældende ISAE-standard, som beskriver vores håndtering af sikkerheden og kontrollen af vores håndtering.

Link til side hvor du kan downloade den seneste revisionserklæring.

Dataetik

Som vi selv ønsker, at vore egne – og vore egne børns – data bør behandles.

Databehandling

Abonnements- og databehandleraftale er forudsætninger.

Privatlivspolitik

Sådan håndteres dataansvaret.